Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Om vejledningsindsatsen og om os

Læs mere om indsatsens målsætning, indhold, arbejdsmetoder og om os, der arbejder i Brug for alle unge.

Brug for alle unge (BFAU) sætter i perioden 2015-2018 fokus på vejledning af unge og understøtter Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i deres arbejde med at få en endnu større andel af de ikke-uddannelsesparate unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indsatsen er finansieret af satspuljemidler. Med satspuljeaftalen for 2015 blev der bevilliget 28 mio. kr. til at videreføre Brug for alle unge og målrette indsatsen mod at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge.

Indsatsområder

BFAU er i dag en del af Undervisningsministeriet, men blev oprindeligt etableret i Integrationsministeriet i 2003. BFAU har arbejdet med mange forskellige indsatser, der alle har haft som overordnet målsætning at støtte unge i at påbegynde og gennemføre en uddannelse. I begyndelsen var der primært fokus på etniske unge, men med tiden er perspektivet bredt ud til alle unge uanset etnisk baggrund.

Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre

Indsatsen er forankret i et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og sigter mod at give UU-centrene et metodisk kvalitetsløft og styrke deres samarbejde med andre aktører.

Indsatsen løber over en 4-årig projektperiode fra 2015 til 2018 og udmøntes i tre forskellige indsatsområder.

Tre indsatsområder

 • Det første indsatsområde omhandler et samarbejde med 10 UU-centre, der geografisk er placeret i områder med en særlig høj andel af ikke-uddannelsesparate unge. Her arbejdes der med flere forskellige initiativer, der alle er forankret i UU-centrene. De baserer sig på et samarbejde med andre lokale aktører, herunder folkeskoler, ungdomsskoler, klub- og fritidstilbud, foreninger, boligsociale aktører, ungdomsuddannelser, virksomheder m.fl.
 • Det andet indsatsområde fungerer som et samarbejde med 15 UU-centre med fokus på at udvikle og afprøve forskellige vejledningsmetoder og koncepter i UU´s vejledning af målgruppen. Indsatsen er bygget op omkring arbejdet i tre forskningscirkler under overskrifterne ’Unge fra uddannelsesfremmede miljøer’, ’Forældre’ og ’Psykisk sårbare unge’. Efter en refleksions- og udviklingsfase over halvandet års tid afprøves resultaterne af udviklingsarbejdet over endnu et år.
 • Det tredje indsatsområde handler om løbende gennem hele indsatsperioden at formidle erfaringer og viden fra arbejdet i indsats 1 og 2, så det kommer hele vejledningssektoren til gode. Denne indsats vil bestå af kommunikation, videndeling, udbredelse af best practice, netværksdannelse på tværs af centrene, udarbejdelse af relevant vejlednings- og undervisningsmateriale m.v. Indsatsen skal bidrage til at samle og udbrede relevant viden på området.

Metode

I alle Brug for alle unges indsatser er der fokus på en helhedsorienteret tilgang. Det er ikke alene det faglige niveau, der er afgørende for, om de unge får en uddannelse. Det er vigtigt at have øje for den kontekst de unge indgår i og på deres personlige og sociale kompetencer. Derfor vil initiativerne ofte inddrage flere aktører.

Indsatsen for den nye projektperiode tager udgangspunkt i de erfaringsbaserede metoder og redskaber, der har været en del af Brug for alle unges hidtidige arbejde. Eksempelvis trækkes på de erfaringer, som enheden blandt andet har opnået gennem det sidste fireårige satspuljeprojekt (2011-2014), nemlig områdeindsatsen i udsatte boligområder. Her blev der bl.a. arbejdet med ung til ung- vejleding, forældreinddragelse, lektiecafeer, motivation, ressourcetilgang m.v.

Mere overordnet er Brug for alle unges rolle at fungere som rådgivende instans, at formidle og etablere tværgående netværkssamarbejder, at sikre videndeling m.v.

Forankring og videndeling

Brug for alle unge har i alle projekter et stort fokus på forankring. Initiativerne skal være bæredygtige lokalt også efter projektperioden er afsluttet. Derfor er Brug for alle unges nye indsatsområde primært forankret i UU-centrene. Der vil dels blive arbejdet målrettet med metoder, som virker for det enkelte udførende UU-center, og dels blive arbejdet med at udvikle og udbrede metoderne på en måde, så alle UU-centre kan integrere dem i deres praksis.

Kontakt

 • Lisa

  Lisa Goth
  Daglig leder af Brug for alle unge
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  ligot2@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5238
  Mobil 2565 9291